دماوند

به یاری خدا آقای سعید باغیانی عضو کوشا و تلاشگر گروه کوهنوردی مخابرات البرز توانسته اند در تیر و مرداد ماه 94 برای سه بار برنامه کوهنوردی قله دماوند را از سه مسیر متفاوت اجرا کنند که در دو مسیر شمالی(صعود دوم) و غربی (صعود سوم) موفق به صعود قله شده و درصعود اول از مسیر شمالشرقی نیز تا ارتفاع 5100 صعود نمودند . در شهریور 93 نیز برای اولین بار از رخ جنوبی بهمراه گروه مخابرات استان البرز موفق به صعود شده اند .

در ادامه گزارش برنامه این صعودها را میبینید :
1- مسیر شمالی : گزارش صعود از مسیر شمالی
2- مسیر شمال شرقی : گزارش صعود از مسیر شمال شرقی
3- مسیر غربی : گزارش صعود از مسیر غربی